{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty cổ phần Karawindows","web_address":"Km số 9 đường Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29796.345856895925!2d105.70362273339093!3d21.01093920449472!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345a55e1834bed%3A0xc31ac4aae53c35d!2zxJBDVDA4LCBIb8OgaSDEkOG7qWMsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1562647038414!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOAIDUC","province_code":"HANOI"} ] }